wtorek, 8 maja 2012

Samotne planety. Lonely planets

 
    Według naukowców z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CFA), miliardy gwiazd w naszej galaktyce przechwyciły planety, które wcześniej uciekły z orbit swoich gwiazd macierzystych.

     Rok temu kopalniawiedzy.pl doniosła, o odkryciu naukowców na temat tego, że miliardy planet nie obracają się wokół gwiazd, ale przemierzają przestrzeń inter-galaktyczną samotnie. Teraz dowiadujemy się, że takie planety mogą być przechwytywane przez gwiazdy w pobliżu których przelatują. To wyjaśnia istnienie systemów gdzie orbity planet są bardzo odległe od gwiazd, lub w których planety obracają się w stosunku do innych planet układu pod różnymi kontami, lub w odwrotnym kierunku.

      Na potrzeby najnowszych badań Thijs Kouwenhoven i Perets z Uniwersytetu Pekińskiego przeprowadzili symulację młodej gromady gwiazd, gdzie planety nie są związane z żadną z gwiazd. Symulacje wykazały, że jeśli planety te poruszają się chaotycznie, to 3 do 6 procent z nich zostanie złapany przez gwiazdy. Im masywniejsza gwiazda, tym większe prawdopodobieństwo przechwycenia samotnej planety.

      Naukowcy badali symulację dla młodej gromady gwiazd ponieważ gwiazdy i planety znajdują się w niej bliżej niż w układach o większym stażu. Z czasem, w wyniku interakcji pomiędzy gwiazdami owej gromady grupa rozwija się i znika (wzajemne pożeranie się gwiazd), a z tym związane jest nieuniknione zwiększenie odległości między elementami układu, więc prawdopodobieństwo przechwycenia planety przez gwiazdy szybko spada.

      Planety są prawdopodobnie bardzo często wyrzucane ze swoich orbit. Kiedy układu planetarny zaczyna się formować sytuacja wypychania planet z orbit i ich pozorna ucieczka następuje najczęściej gdy dwie planety silnie na siebie oddziałują. Wtedy jedna z nich zostaje wyrzucona z orbity i rozpoczyna samotną wędrówkę. Kiedy spotyka po drodze gwiazdę, która porusza się z taką samą prędkością i w tym samym kierunku, samotna planeta może do niej dołączyć. Zazwyczaj planety które zostały przechwycone przez gwiazdy krążą dookoła centrum systemu planetarnego setki lub nawet tysiące razy dalej od gwiazdy do której zostały przyłączone niż Ziemia oddalona jest od Słońce.


***

   According to scientists from the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA), billions of stars in our galaxy intercepted planet that had previously escaped from the orbits of their parent stars.

     A year ago kopalniawiedzy.pl reported that researchers found that the billions of planets may not revolve around the stars, but they are travelling through the space alone. Now we learn that such planets can be captured by the star. It explain the existence of systems where the orbits of planets are very distant from the stars.

     For the purpose of the latest research  Thijs Kouwenhoven and Perets from Peking University conducted a simulation of a young cluster of stars where planets are not related to any of the orbits of the stars. The simulations showed that if planets are the same as the stars, is 3 to 6 percent of them will be captured by the star. The more massive star, the more likely capture the lonely planet.

     Scientists have studied young cluster because stars and planets are closer. With time, the result of interactions between the stars, the cluster expands and disappears. Increase the distance, so the probability of intercepting the planet by the star rapidly decreases.

     The planets are probably very often ejected from their orbits. When formed into a planetary system it may occur when the two planets interact strongly. Then one of them is thrown out of orbit and begin a lonely journey. When you meet along the way a star that is moving at the same speed in the same direction, can be captured by it.

     Usually orbit the planet is seized hundreds or even thousands of times more distant from the star than the Earth orbits the Sun. It can be much inclined to the orbits of the planets 'parent' of a star, and even move in the opposite direction to them.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz